Skip to content

EVIDENCIA AKCIONÁROV

Účel spracúvania osobných údajov je vedenie zoznamu akcionárov, ich vlastníckych vzťahov a ich majetkovej účasti v spoločnosti.

 

Okruh dotknutých osôb: akcionári

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia (ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba ktorá nemá pridelené rodné číslo), číselné označenie akcie, jej druh a menovitá hodnota, počet akcií, bankový účet

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách  a o zmene a doplnení niektorých predpisov, § 156 odst. 6, § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – zmluva

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Cenné papiere

po dobu vlastníctva cenných papierov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

 

 

POŠTA

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia došlej a odoslanej pošty.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – adresáti.

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, predmet a obsah pošty

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Governmente)

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

a sprostredkovatelia: SYPHON, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava 821 09, 35979259

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Bežná korešpondencia

3 roky

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

 

 

SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia spojená so správou registratúry ako organizovanie, manipulácia so záznamami a spismi, triedenie, evidovanie, obeh, tvorba, vybavovanie, odosielanie záznamov a ukladanie.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – adresáti, zamestnanci

 

Zoznam osobných údajov: Osobné údaje nachádzajúce sa v súboroch všetkých registratúrnych záznamov pochádzajúcich z činnosti spoločnosti a všetkých záznamov spoločnosti doručených, ktoré boli zaevidované v registratúrnom denníku a bolo im pridelené číslo spisu: meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

a sprostredkovatelia: FINEKOTAX, s.r.o., Martinská dolina 1280/90 Nitra 949 01, 36545899

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Registratúrny denník

10 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

 

 

 

REKLAMÁCIE

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia klientov uplatňujúcich reklamáciu.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti uplatňujúci reklamáciu

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefón, e-mail a povaha reklamácie

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy

 

Kategórie príjemcov: SOIzákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

reklamácie

10 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

 

 

ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ DOKLADY

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti, zamestnanci

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

 

Kategórie príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

a sprostredkovatelia: VGD SLOVAKIA s. r. o., Moskovská 13, Bratislava 811 08, 36254339

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Účtovné doklady

10 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

 

 

ŽIADOSTI DOTKNUTÝCH OSÔB NA UPLATNENIE PRÁV

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia a vybavenie žiadostí dotknutých osôb pri uplatňovaní práv v zmysle Nariadenia.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – dotknuté osoby / žiadatelia

 

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, emailová adresa

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

žiadosť

10 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

 

 

ZMLUVY S FYZICKÝMI OSOBAMI

Účel spracúvania osobných údajov je príprava a uzatváranie zmlúv s fyzickými osobami.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zmluvná strana

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, číslo účtu fyzickej osoby, názov banky, číslo občianskeho preukazu, údaje týkajúce sa predmetu zmluvy

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

zmluvy

10 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

 

 

 

EVIDENCIA SÚKROMNÝCH VOZIDIEL POUŽÍVANÝCH NA FIREMNÉ ÚČELY

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia súkromných vozidiel používaných na firemné účely.

 

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zamestnanci, vlastník vozidla

 

Zoznam osobných údajov: Meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo havarijnej poistky, číslo vodičského preukazu, č. technického preukazu, typ a značka vozidla, ŠPZ vozidla, dátum úhrady havarijného poistenia

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia  GDPR: zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 95/2003 Z. z. o dani z príjmov

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

a sprostredkovatelia: FINEKOTAX, s.r.o., Martinská dolina 1280/90, Nitra 949 01, 36545899

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

evidencia vozidiel

10 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

 

 

UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie zasielajúci životopis a sprievodné dokumenty.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – uchádzači o zamestnanie

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

životopisy

1 rok

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – Právo na opravu osobných údajov – Právo na vymazanie osobných údajov – Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – Právo na prenos svojich osobných údajov – Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

 

STANTER, a.s. prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Právne predpisy a s nimi súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.

 

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu poskytovanú spoločnosťou EuroTRADING s.r.o. (www.eurotrading.sk), emailom na  zo@eurotrading.sk.  Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme a zašleme Vám vyjadrenie..

 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 

Cookies

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odosiela do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve. Súbory cookies sú dôležité. Bez nich by bolo prezeranie webu oveľa zložitejšie.

Pre prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, môže náš portál používať súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Nasledujúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. 

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť – vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok – výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať.

Ak sa však rozhodnete odmietnuť všetky súbory cookie, nemusí naša stránka fungovať, ako ste boli doposiaľ zvyknutý.

Nevyhnutne potrebné súbory cookies

Tieto súbory cookies sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookies prvých strán

Poskytovateľ

Súbory cookies

Životnosť*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbory cookies súvisiace s funkčnosťou

Tieto súbory cookie zabezpečujú lepšiu funkčnosť a prispôsobenie obsahu, ako sú videá a živý chat. Môžeme ich nastaviť my alebo externí poskytovatelia, ktorých služby sme pridali na naše stránky. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré alebo všetky funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies prvých strán

Poskytovateľ

Súbory cookies

Životnosť*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbory cookies tretích strán

Poskytovateľ

Súbory cookies

Životnosť*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbory cookies súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Súbory cookies prvých strán

Poskytovateľ

Súbory cookies

Životnosť*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbory cookies tretích strán

Poskytovateľ

Súbory cookies

Životnosť*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbory cookies pre cieľové zameranie

Tieto súbory cookie nastavujú prostredníctvom našej stránky naši reklamní partneri. Tieto spoločnosti ich môžu používať na zostavenie profilu vašich záujmov a zobrazenie relevantných reklám na iných stránkach. Fungujú tak, že jedinečným spôsobom identifikujú váš prehliadač a zariadenie. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudete na iných internetových stránkach dostávať náš cieľový reklamný obsah.

Súbory cookies prvých strán

Poskytovateľ

Súbory cookies

Životnosť*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbory cookies tretích strán

Poskytovateľ

Súbory cookies

Životnosť*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Životnosť

Dočasné cookies budú automaticky zmazané po zatvorení Vášho webového prehliadača

Trvalé cokkies ostanú na Vašom disku uložené aj po zatvorení webového prehliadača.

 

 

Zmeny pri spracúvaní cookies z pohľadu nového zákona o elektronických komunikáciách

Zmeny nastávajú od 01.02.2022.

 

Cookies

Čo sú cookies?

Cookies možno charakterizovať ako textový súbor, ktorý je uložený na koncovom zariadení (počítač alebo mobilné zariadenie) návštevníka webovej stránky. Súbor je uložený lokálne, pri návšteve webovej stránky. Súbor cookies nám tiež umožňuje analyzovať používanie našich webových stránok. Nesmie zahŕňať žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán – vrátane stránok poskytovateľov analýzy. Je potrebné udelenie súhlasu.

 

Aké cookies používame na základe rôznych kritérií:

Používame iba nevyhnutné súbory cookies, ktoré umožňujú správne fungovanie našej webovej stránky.

Delíme ich na:

tzv. dočasné (session) cookies (automaticky sú zmazané po zatvorení webového prehliadača)

tzv. trvalé (persistent) cookies (ostanú na disku uložené aj po zatvorení webového prehliadača)

tzv. cookies tretích strán (third party cookies), ktoré sú vytvorené inou osobou, ako je prevádzkovateľ webovej stránky

tzv. cookies prvých strán (first party cookies) – používané na web-site analytics (štatistické vyhodnocovanie návštevnosti webovej stránky

 

K takémuto spracúvaniu údajov dochádza v súlade s ustanovením §55 ods. 5 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (zákon platí do 31.1.2021). Od 01.02.2022 vstupuje do platnosti nový zákon 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Kde § 109 ods. 8 ukladá povinnosť mať preukázateľný  súhlas na získavanie informácii z koncového zariadenie návštevníka webovej stránky.

 

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia je potrebný pre spracúvanie cookies v týchto prípadoch:

·       ktoré slúžia pre technické uloženie údajov alebo prístupu k nim;

·       ktorých účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete;

·       ktoré sú potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ

·       musí uchovávať dôkaz o udelení súhlasu návštevníka s vybranou skupinou cookies

 

Bez udelenia súhlasu návštevníka webovej stránky je možné využívať súbory cookies (napr. štatistické cookies). technických cookies je nutné vykonávať neustále , inak by webová stránka nefungovala (chatovacie okno) preto pre ne prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas. Medzi technické cookies môžeme radiť sledovanie počtu návštevníkov stránky bez ich ďalšej identifikácie.  

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. Súhlas sa nebude považovať za udelený slobodne v prípade ak dotknutá osoba nemá možnosť slobodného výberu udelenia súhlasu. Súhlas nemôže byť vopred preddefinovaný, musí ho udeliť sám aktívne. Neodporúčame zbierať ostatné cookies na základe tzv. oprávneného záujmu prevádzkovateľa.  

 

Cookies lišta nie je potrebná ak webová stránka nespracúva žiadne údaje.

 

Všeobecné pravidlá pri používaní cookies:

Krok č. 1:

·       Je nutné aby prevádzkovateľ preskúmal webovú stránku napr. aké súbory cookies spracúva, načo ich využíva a zároveň na aký účel ich používa

·       Počas analýzy využívania cookies na danej webovej lokalite odporúčame vyhodnotiť nevyhnutnosť a prínosy jednotlivých typov cookies. Platí jednoduché pravidlo, podľa ktorého, ak určité cookies prevádzkovateľ ani nepotrebuje, je vhodnejšie ich úplne odstrániť z danej webovej lokality

 

Krok č. 2:

Na webovej stránke je potrebné vytvoriť cookies lištu, ktorá by mala obsahovať:

·       Zavrieť cookies lištu krížikom

·       Nemala by blokovať prehliadanie webovej stránky

·       Pri návšteve webovej stránky by cookies lišta nemala obťažovať návštevníka webovej stránky

·       Návštevník by mal na prvú možnosť akceptovať cookies prípadne odmietnúť cookies

·       Administrátor webovej stránky (IT technik) môže vytvoriť vlastnú cookies lištu, alebo pristúpiť k zakúpeniu hotového softvérového riešenie

·       Možnosť ísť do nastavení cookies a vybrať si cookies, ktoré áno/ktoré nie, ak poskytujeme cookies tretím stranám, napr. Facebook (využíva sa Facebook pixel), je potrebné získavať súhlasy nielen pre dané účely, ale aj pre tretie strany

·       K udeleným súhlasom na využívanie cookies musí mať návštevník webovej stránky možnosť sa kedykoľvek vrátiť a zmeniť ich (rozhodnutie vie návštevník webovej stránky zmeniť v nastavení prehliadača)

·       V prípade účinného odvolania súhlasu so spracúvaním nejakej kategórie cookies je potrebné okamžite zastaviť spracovanie týchto cookies. Udelený súhlas pritom musí byť možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie má byť také jednoduché ako jeho získanie – t. j. ak je na získanie súhlasu nastavený 1x klik, rovnaký počet klikov je potrebné mať nastavené aj na odvolanie súhlasu

·       V prípade akýchkoľvek zmien v rámci spracúvania osobných údajov prostredníctvom cookies je potrebné opätovne žiadať súhlas na spracúvanie

  • Na prvej vrstve cookie lišty musí mať prevádzkovateľ webovej stránky tlačidlá (A) „SPRAVOVAŤ MOŽNOSTI“ x „PRIJAŤ VŠETKY“ x „ODMIETNUŤ VŠETKY“;
  • V prípade, ak webovú stránku spravuje, resp. spracúva osobné údaje externá spoločnosť/živnostník, je potrebné mať s týmto subjektom uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu.

Krok č. 3:

Informačná povinnosť z hľadiska GDPR:

·       aké cookies budú spracúvané na stránke prevádzkovateľa

·       aký je účel spracúvania

·       právny základ

·       doba spracúvania (odporúčame minimalizáciu spracúvania) je maximálne prípustná  najdlhšie po dobu 13 mesiacov odo dňa poslednej návštevy

·       príjemcovia

·       kontaktné údaje prevádzkovateľa

·       práva dotknutej osoby

 

 

Záver:

1. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb môže právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľovi), ktorý poruší § 109 zákona 452/2021 Z. z. pokutu od 200 eur do 10 % z obratu podľa odseku 6 za predchádzajúce účtovné obdobie v zmysle § 124 ods. 1 tohto zákona.

 

2. Úrad na ochranu osobných údajov môže udeliť pokutu za nesplnenie povinnosti tykajúcich sa regulácie cookies (najmä s udelením súhlasu so spracúvaním cookies a transparentné informovanie o spracúvaní cookies) až do výšky 20 000 000 eur alebo 4 % z celkového ročného obratu skupiny.