Skip to content

Sme súčasťou európskej Schémy pre environmentálne manažérstvo a audit EMAS (Ecomanagement and Audit Scheme), ktorá je jedným z prémiových dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky Európskej únie.

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Spoločnosť STANTER, a.s. považuje trvalo udržateľnú politiku zlepšovania životného prostredia za jeden z prioritných cieľov. Základným nástrojom riadenia a zabezpečenia environmentálneho prostredia je zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva a auditu podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009 o EMAS.

Zásady environmentálnej politiky

  1.  Vybudovať, udržiavať a neustále zlepšovať environmentálny systém manažérstva a svoje environmentálne správanie v súlade s platnými záväznými požiadavkami.
  2. Dodržiavať aktuálne environmentálne právne normy, predpisy a iné požiadavky pri vykonávaní svojej činnosti.
  3. Pravidelne určovať a prehodnocovať dlhodobé a krátkodobé ciele spoločnosti v zmysle požiadaviek systému environmentálneho manažérstva.
  4. Znižovať a triediť objem produkovaného odpadu uprednostnením zhodnocovania pred zneškodňovaním.
  5. Chrániť životné prostredie znižovaním emisií do ovzdušia, znižovaním množstva znečisťujúcich látok do vôd a pôdy v procese výstavby.
  6. Orientovať rozvoj na také postupy, ktoré znižujú negatívne environmentálne   vplyvy.

7.  Podporovať efektívne využívanie surovín, materiálov a energií, a tým
      redukovať znečistenie životného prostredia a náklady.
8.  Vytvoriť podmienky pre separáciu odpadov vznikajúcich pri jednotlivých
      činnostiach spoločnosti.
9.  Vytvárať vhodné podmienky pri ochrane pôdy a podzemných vôd pri
      stavebnej činnosti. 1 O. Prevenciou predchádzať znečisťovaniu životného
      prostredia a vzniku havárií.
11. Pravidelnými školeniami zvyšovať environmentálnu uvedomelosť
       zamestnancov, ako aj pracovníkov subdodávateľských firiem.
12. Aktívne prenášať princípy environmentálnej politiky spoločnosti STANTER,
       a.s. na zmluvných partnerov už pri uzatváraní obchodných prípadov.

Základné strategické ciele uvedené v tomto vyhlásení sú užšie špecifikované v interných dokumentoch spoločnosti STANTER, a.s. a plnenie ich cieľov je záväzné pre všetkých zamestnancov, ako ja pracovníkov subdodávateľských organizácií.
Spoločnosť STANTER, a.s. zabezpečí, aby bola environmentálna politika a systém riadenia pochopený, zavedený a dodržiavaný na všetkých úrovniach nasej organizácie, aby boli potrebné informácie, kritéria a ciele k dispozícií všetkým zaintere􀀮 ovaným stranám – najmä zamestnancom, dodávateľom, odberateľom a verejnosti.

V Nitre dňa 15.11.2023

Dokumenty EMAS: